کلینیک های خدمات تخصصی نورین

وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نورافشار